Namsblanken borte fra rødlista?

Namsblanken ble kategorisert som kritisk truet (CR) i Norsk Rødliste 2006. Den ble imidlertid ikke inkludert i Norsk Rødliste 2010. Dette kommer ikke av at statusen for namsblanken er endret, men fordi den nye lista prinsipielt bare omfatter vurdering av arter og ikke enkeltbestander.