Namsblankmøte i Grong

Elfiske Frøyningselva 121015 (1)

Bilde: El-fiske etter Namsblank i Frøyningselva på Namsskogan.

Namsblanken fortjener mye oppmerksomhet

At namsblanken er helt unik og fortjener oppmerksomhet var alle enige om da Namsblankgruppen under ledelse av fiskeforvalter Anton Rikstad møttes i Grong tirsdag 24. november 2015. Gruppen som har eksistert siden 2011 møtes en gang hvert år for å ta opp store og små saker som berører namsblanken.

Denne gangen var forsker Line Elisabeth Sundt-Hansen fra NINA spesielt invitert for å informere om pågående namsblankundersøkelser. Det er Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) som har gitt NTE-Energi pålegg om undersøkelsene som skal foregå i en femårsperiode (2014-2018). Oppdraget er gitt til NINA sammen med NTNU og Rådgivende biologer. Målet er å framskaffe mer kunnskap om namsblanken for best mulig framtidig forvaltning av den helt unike laksen som bare finnes i øvre Namsen og som er den eneste laksen i hele Europa som gjennomfører hele livssyklus i rennende vann. Gjennom prosjektet vil man kartlegge bestanden og få et bilde på nåværende utbredelse. Genetiske forskjeller i ulike deler av vassdraget skal også undersøkes og man ønsker å få klarhet i hvor og når namsblanken faktisk gyter. Flere ulike metoder benyttes i prosjektet og man vil dermed også skaffe seg erfaring med hvilke metoder som best egner seg til undersøkelser av namsblank. Forskerne har delt Øvre Namsen inn i fire soner. Undersøkelsene startet helt øverst i vassdraget og så langt har forskerne arbeidet seg ned til Trongfossen. Ved å følge merket fisk har forskerne blant annet funnet ut at enkelte namsblank foretrekker å tilbringe natten i sidevassdrag, mens den om dagen oppholder seg i hovedelva. Forskerne har også observert gyteklare hanner og hunner i september/tidlig oktober, noe som indikerer tidligere gyting enn hva en tidligere har trodd. Dette prosjektet er spennende og det er svært positivt at vi får mer kunnskap om namsblanken. Endelig rapport fra prosjektet vil foreligge først i 2019. Ordfører i Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo mente at det er interessante funn som blir gjort og at han håper mer kunnskap kan føre til mer engasjement omkring namsblanken også i kommunen.

Fiskeforvalter Anton Rikstad informerte på møtet at det på oppdrag fra Miljødirektoratet er blitt satt i gang et arbeid for å sikre det genetiske materialet fra namsblank i frossen genbank. Melke fra namsblank er allerede samlet inn fra to lokaliteter i vassdraget og to lokaliteter gjenstår. Vi vil bruke resultater fra NINAs namsblankundersøkelser når vi skal velge de to gjenstående lokalitetene sa Anton Rikstad.

Før møtet ble avsluttet ble det tatt en rask titt på namsblankens egen hjemmeside. Namsblanken.no ble i sin tid opprettet av namsblankgruppen for å samle informasjon om namsblanken og samtidlig skape blest om Namsskogans unike laks. Hjemmesiden har en bred målgruppe og passer for både store og små. Her finnes blant annet en namsblankquize som møtelyden for øvrig besto med glans.

Til stede på møtet var fiskeforvalter Anton Rikstad (leder for namsblankgruppen), ordfører i Grong kommune Skjalg Åkerøy, Miljørådgiver i Grong kommune Brit-Agnes Buvarp, ordfører i Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo, Landbruksleder i Namsskogan og Røyrvik kommuner Ann Kristin Sjøenden, Ragnar Holm fra Grong fritid, naturveileder i Statens naturoppsyn Kjersti Hanssen og Tone Løvold fra Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (sekretær for namsblankgruppen).

 

Les mer