Statusrapport pr. 2008

Elfiske Frøyningselva 121015 (9)Småblanken (Namsblank), som kun finnes i Namsenvassdraget, er den eneste bestanden av ferskvannsstasjonær laks i Europa som lever hele livet i elva og ikke har vandringer til innsjøer. Her utredes status for bestanden basert på 1)oppsummering av kjent kunnskap, 2)materiale samlet inn ved overvåking i 2007 – 2008, 3)noe tilleggsmateriale samlet inn i 1978 – 2008, 4)genetiske analyser, og 5) habitatkartlegging basert på flyfoto.

Les hele NINA-rapport 403 her.

 

 

Les mer

Artsdatabanken- faktaark

Utbredelseskart Namsblank 2013Småblank, også kalt namsblank, er en ferskvannsstasjonær laksebestand som finnes kun i øvre deler av Namsenvassdraget i NordTrøndelag. Småblank lever hele livet i elva, uten vandringer til havet eller innsjøer. Som navnet antyder er de småvokste, og oppnår sjelden lengder over 25-30 cm. Småblank ble kategorisert som kritisk truet (CR) i Norsk Rødliste 2006, men ble ikke vurdert til Norsk rødliste for arter 2010. Les hele faktaarket her.

Les mer