Namsblanken før og nå

For tiden foregår det en omfattende registrering av namsblanken (småblank) i øvre deler av Namsen (se innlegget; Årsrapport 2016). Dette fordi man er usikker på namsblankens status i vassdraget og fordi NTE har søkt om konsesjon for utbygging av Trongfossen.

En kveldsfangst i Kælvbækkoddo

Undertegnede kom til Grong og bosatte seg i Harran i 1991 og på den tiden var det vanlig å få både ørret og namsblank når man fisket i øvre Namsen. På en kveldstur hvor man kunne få 10 fisker, var vanligvis 7-8 av fiskene ørret og 2-3 namsblank. I dag når vi fisker på de samme stedene, er det sjelden at vi får namsblank. Noe har skjedd, men hva? Det er vel det forskerne skal prøve å finne ut av. Undersøkelsene skal være ferdige i løpet av 2018 og rapporteres i 2019.

Legger ved et bilde fra midten på 1990-tallet, som viser en kveldsfangst i øvre Namsen. Med et litt trent øye ser vi at de to minste fiskene er namsblank mens de fire andre er ørret. En vanlig fordeling den gang.

Les mer

Årsrapport 2016

I 2016 ble det gjennomført ulike fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen på strekningen mellom Namsskogan sentrum og Åsmulfossen, samt garnfiske i terskelbassenget oppstrøms Namsskogan sentrum, samt i hølen ved Bjørnstadfossen. Undersøkelsene har hovedfokus på bestandene av småblank og er en videreføring av et undersøkelsesprogram som ble startet opp i 2014. Undersøkelsene utføres i samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Rådgivende Biologer AS, og er knyttet til reguleringene i Øvre Namsen på oppdrag for NTE Energi AS.

Rapporten kan du lese nedenfor;

NINA Rapport 1298 Årsrapport Namsblankprosjekt 2016 (1)

Les mer

Statusrapport pr. 2008

Elfiske Frøyningselva 121015 (9)Småblanken (Namsblank), som kun finnes i Namsenvassdraget, er den eneste bestanden av ferskvannsstasjonær laks i Europa som lever hele livet i elva og ikke har vandringer til innsjøer. Her utredes status for bestanden basert på 1)oppsummering av kjent kunnskap, 2)materiale samlet inn ved overvåking i 2007 – 2008, 3)noe tilleggsmateriale samlet inn i 1978 – 2008, 4)genetiske analyser, og 5) habitatkartlegging basert på flyfoto.

Les hele NINA-rapport 403 her.

 

 

Les mer

Artsdatabanken- faktaark

Utbredelseskart Namsblank 2013Småblank, også kalt namsblank, er en ferskvannsstasjonær laksebestand som finnes kun i øvre deler av Namsenvassdraget i NordTrøndelag. Småblank lever hele livet i elva, uten vandringer til havet eller innsjøer. Som navnet antyder er de småvokste, og oppnår sjelden lengder over 25-30 cm. Småblank ble kategorisert som kritisk truet (CR) i Norsk Rødliste 2006, men ble ikke vurdert til Norsk rødliste for arter 2010. Les hele faktaarket her.

Les mer

Namsblanken omtalt i Naturen

NorgNaturen Nr 3 2014e har ikke mange eksempler på unikt biologisk mangfold. Spesielt når det gjelder virveldyr består faunaen av arter og artsbestander som også forekommer andre steder. Det finnes i imidlertid et karakteristisk unntak: småblank. Denne elvestasjonære dverglaksen lever kun i den øvre delen av Namsen og er økologisk og genetisk enestående i verden. Den fåtallige og sårbare bestanden representerer det mest unike virveldyret vi har her i landet. Men småblanken klassifiseres ikke som en egen art, og er derfor ikke inkludert i rødlista. Klikk på bildet eller her for å få tilgang til Naturen nr. 3/2014.

Les mer

Namsblanken på NRK!

Elfiske Frøyningselva 121015 (1)Namsblanken er en særegen laksestamme som lever i de øvre delene av Namsen. Lokalt blir den kalt for Namsblank men den blir også omtalt som Småblank. Se NRK og Kjartan Trana’s flotte film om Namsblanken fra 12. oktober 2012 her.

 

 

Les mer

Lunsjseminar Namsblank

Namsblanken finnes kun i Namsenvassdraget. Den kalles også småblank, og er en liten slektning av laksen. Hvordan lever denne særegne fisken? Og hvilke hensyn må vi ta for å beholde den også i framtiden? Se foredrag fra den 1. september 2016 direkte på nett-tv

Les mer