Ny rapport om Namsblanken

NINA har sammen med flere gitt ut en ny rapport om Namsblanken (småblank). Den ble publisert i april 2020. Tittelen på rapporten er: Migration and habitat use of the landloced riverine Atlantic salmon Salmo salar småblank.

Namsblank (småblank) i sitt rette element

Resultatene viste at Namsblanken (småblank) er langt mer stasjonær enn det som er kjent for andre relikte laksepopulasjoner.

Les mer

Ny namsblankrapport

Småblank (Namsblank) er den eneste rent elvelevende laksen i Europa, og finnes kun i øvre deler av Namsenvassdraget. Størrelsen på bestanden er ukjent, men det er grunn til at tro at bestandstettheten har gått ned siden 1950-tallet, siden det i dag fanges mindre småblank tross større innsats. I tillegg vet vi at egnet habitat har forsvunnet på grunn av at tidligere strie elvepartier er gjort om til stilleflytende områder og magasiner på grunn av kraftreguleringen. Les hele rapporten her.

Les mer

Namsblank = relikt laks

Da den tunge isen fra istiden smeltet og landet begynte å heve seg, ble det dannet store
fosser i mange elver i Norge (også i andre land). Noen av disse fossene ble for høye for laksen. Gyteområdene ovenfor ble nå ikke lenger tilgjengelig for laksen som kom fra havet. Siden det ikke ble mer gyting der ble disse områdene etter hvert tomme for laks.

Men ovenfor fire store fosser i Norge skjedde det noe rart. Selv om det ikke kom noen
gytelakser tilbake fra havet forsvant ikke laksen. Akkurat på disse stedene lå forholdene til
rette for at også hunnlaksen klarte å bli gytemoden uten å reise til havet. Her levde de kun
av maten i elva og de ble derfor ikke så store av vekst. Disse laksebestandene er svært
sjeldne. Ettersom de har blitt igjen i laksens «gamle områder» kalles de for relikte
laksestammer, av ordet relikt som betyr noe som er blitt igjen.

I dag har vi kun to relikte laksestammer igjen i Norge. Det er namsblank i Namsen i Nord-Trøndelag og bleke i Byglandsfjorden i Aust-Agder. Det betyr at de ikke vandrer mellom fersk- og saltvann, som laks vanligvis gjør. Relikte laksestammer er sjeldne, også internasjonalt. I Norge kjenner vi til fire slike bestander, men nå har vi altså bare to igjen. Av de gjenlevende 450 norske laksestammene er altså bare to relikte, og derfor mener vi det er spesielt viktig å bevare dem. Vil du vite mer om den relikte laksen, gå inn på følgende link:

Laksen som ble fersket av istida

 

Les mer

Namsblanken før og nå

For tiden foregår det en omfattende registrering av namsblanken (småblank) i øvre deler av Namsen (se innlegget; Årsrapport 2016). Dette fordi man er usikker på namsblankens status i vassdraget og fordi NTE har søkt om konsesjon for utbygging av Trongfossen.

En kveldsfangst i Kælvbækkoddo

Undertegnede kom til Grong og bosatte seg i Harran i 1991 og på den tiden var det vanlig å få både ørret og namsblank når man fisket i øvre Namsen. På en kveldstur hvor man kunne få 10 fisker, var vanligvis 7-8 av fiskene ørret og 2-3 namsblank. I dag når vi fisker på de samme stedene, er det sjelden at vi får namsblank. Noe har skjedd, men hva? Det er vel det forskerne skal prøve å finne ut av. Undersøkelsene skal være ferdige i løpet av 2018 og rapporteres i 2019.

Legger ved et bilde fra midten på 1990-tallet, som viser en kveldsfangst i øvre Namsen. Med et litt trent øye ser vi at de to minste fiskene er namsblank mens de fire andre er ørret. En vanlig fordeling den gang.

Les mer

Årsrapport 2016

I 2016 ble det gjennomført ulike fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen på strekningen mellom Namsskogan sentrum og Åsmulfossen, samt garnfiske i terskelbassenget oppstrøms Namsskogan sentrum, samt i hølen ved Bjørnstadfossen. Undersøkelsene har hovedfokus på bestandene av småblank og er en videreføring av et undersøkelsesprogram som ble startet opp i 2014. Undersøkelsene utføres i samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Rådgivende Biologer AS, og er knyttet til reguleringene i Øvre Namsen på oppdrag for NTE Energi AS.

Rapporten kan du lese nedenfor;

NINA Rapport 1298 Årsrapport Namsblankprosjekt 2016 (1)

Les mer