Namsblanken omtalt i Naturen

NorgNaturen Nr 3 2014e har ikke mange eksempler på unikt biologisk mangfold. Spesielt når det gjelder virveldyr består faunaen av arter og artsbestander som også forekommer andre steder. Det finnes i imidlertid et karakteristisk unntak: småblank. Denne elvestasjonære dverglaksen lever kun i den øvre delen av Namsen og er økologisk og genetisk enestående i verden. Den fåtallige og sårbare bestanden representerer det mest unike virveldyret vi har her i landet. Men småblanken klassifiseres ikke som en egen art, og er derfor ikke inkludert i rødlista. Klikk på bildet eller her for å få tilgang til Naturen nr. 3/2014.

Les mer

Namsblanken på NRK!

Elfiske Frøyningselva 121015 (1)Namsblanken er en særegen laksestamme som lever i de øvre delene av Namsen. Lokalt blir den kalt for Namsblank men den blir også omtalt som Småblank. Se NRK og Kjartan Trana’s flotte film om Namsblanken fra 12. oktober 2012 her.

 

 

Les mer

Lunsjseminar Namsblank

Namsblanken finnes kun i Namsenvassdraget. Den kalles også småblank, og er en liten slektning av laksen. Hvordan lever denne særegne fisken? Og hvilke hensyn må vi ta for å beholde den også i framtiden? Se foredrag fra den 1. september 2016 direkte på nett-tv

Les mer

Namsblankmøte i Grong

Elfiske Frøyningselva 121015 (1)

Bilde: El-fiske etter Namsblank i Frøyningselva på Namsskogan.

Namsblanken fortjener mye oppmerksomhet

At namsblanken er helt unik og fortjener oppmerksomhet var alle enige om da Namsblankgruppen under ledelse av fiskeforvalter Anton Rikstad møttes i Grong tirsdag 24. november 2015. Gruppen som har eksistert siden 2011 møtes en gang hvert år for å ta opp store og små saker som berører namsblanken.

Denne gangen var forsker Line Elisabeth Sundt-Hansen fra NINA spesielt invitert for å informere om pågående namsblankundersøkelser. Det er Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) som har gitt NTE-Energi pålegg om undersøkelsene som skal foregå i en femårsperiode (2014-2018). Oppdraget er gitt til NINA sammen med NTNU og Rådgivende biologer. Målet er å framskaffe mer kunnskap om namsblanken for best mulig framtidig forvaltning av den helt unike laksen som bare finnes i øvre Namsen og som er den eneste laksen i hele Europa som gjennomfører hele livssyklus i rennende vann. Gjennom prosjektet vil man kartlegge bestanden og få et bilde på nåværende utbredelse. Genetiske forskjeller i ulike deler av vassdraget skal også undersøkes og man ønsker å få klarhet i hvor og når namsblanken faktisk gyter. Flere ulike metoder benyttes i prosjektet og man vil dermed også skaffe seg erfaring med hvilke metoder som best egner seg til undersøkelser av namsblank. Forskerne har delt Øvre Namsen inn i fire soner. Undersøkelsene startet helt øverst i vassdraget og så langt har forskerne arbeidet seg ned til Trongfossen. Ved å følge merket fisk har forskerne blant annet funnet ut at enkelte namsblank foretrekker å tilbringe natten i sidevassdrag, mens den om dagen oppholder seg i hovedelva. Forskerne har også observert gyteklare hanner og hunner i september/tidlig oktober, noe som indikerer tidligere gyting enn hva en tidligere har trodd. Dette prosjektet er spennende og det er svært positivt at vi får mer kunnskap om namsblanken. Endelig rapport fra prosjektet vil foreligge først i 2019. Ordfører i Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo mente at det er interessante funn som blir gjort og at han håper mer kunnskap kan føre til mer engasjement omkring namsblanken også i kommunen.

Fiskeforvalter Anton Rikstad informerte på møtet at det på oppdrag fra Miljødirektoratet er blitt satt i gang et arbeid for å sikre det genetiske materialet fra namsblank i frossen genbank. Melke fra namsblank er allerede samlet inn fra to lokaliteter i vassdraget og to lokaliteter gjenstår. Vi vil bruke resultater fra NINAs namsblankundersøkelser når vi skal velge de to gjenstående lokalitetene sa Anton Rikstad.

Før møtet ble avsluttet ble det tatt en rask titt på namsblankens egen hjemmeside. Namsblanken.no ble i sin tid opprettet av namsblankgruppen for å samle informasjon om namsblanken og samtidlig skape blest om Namsskogans unike laks. Hjemmesiden har en bred målgruppe og passer for både store og små. Her finnes blant annet en namsblankquize som møtelyden for øvrig besto med glans.

Til stede på møtet var fiskeforvalter Anton Rikstad (leder for namsblankgruppen), ordfører i Grong kommune Skjalg Åkerøy, Miljørådgiver i Grong kommune Brit-Agnes Buvarp, ordfører i Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo, Landbruksleder i Namsskogan og Røyrvik kommuner Ann Kristin Sjøenden, Ragnar Holm fra Grong fritid, naturveileder i Statens naturoppsyn Kjersti Hanssen og Tone Løvold fra Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (sekretær for namsblankgruppen).

 

Les mer

Innsamling av Namsblank 2015

Namsblank i akvarium 171015 RH (2)Mandag 12. oktober 2015 ble det fanget inn ca. 40 namsblankhanner i Frøyningselva i Namsskogan. Dette er ei sideelv til Namsen, hvor det finnes en relativt tett bestand av namsblank.

Namsblanken vil bli oppbevart i Namsen laksakvarium, i påvente av at de skal fraktes til Veterinærinstituttet i Trondheim for videre prøvetaking.

Den 26. oktober 2015 ble namsblanken fraktet til Veterinærinstituttet (VI) i Trondheim for stryking og diverse annen prøvetaking. Transporten gikk greit og tilbakemeldingen fra VI viste at de hadde fått tatt og frosset melke fra 18 namsblankhanner. Dette blir lagret i genbanken.

Les mer

NINA Minirap. 545

Namsblank hunn (øverst) og hann PerHOlsenNTNUNorsk Institutt for naturforskning (NINA) skal i samarbeid med NTNU Institutt for biologi, NTNU Vitenskapsmuseet og Rådgivende Biologer AS gjennomføre et prosjekt for å kartlegge den fiskebiologiske tilstanden i Øvre Namsen. Oppdragsgiver er NTE Energi AS.

Hensikten med undersøkelsene er å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag for namsblankbestandene, spesielt for å oppdatere kunnskapen om reguleringseffektene på namsblanken. Dette skal gi et bedre grunnlag for en framtidig bærekraftig forvaltning av denne unike laksen. Bakgrunnen for prosjektet er et pålegg om undersøkelser fra Miljødirektoratet til NTE Energi AS. Prosjektet startet høsten 2014 og feltaktivitet varer frem til 2018, med rapportering i 2019. NINA er hovedansvarlig for prosjektet.

Her kan du lese hele NINA Minirapport 545; Årsrapport for fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen i 2014.

 

Les mer

NINA Rap. 1132 i 2014

NaEvaNamsenNamsskoganSentrum-095msblanken finnes bare i Namsen med sideelver og er den eneste forekomsten i Europa av denne småvokste laksetypen som fullfører hele livssyklusen i elv.

Namsblanken finns også i Frøyningselva, en sideelv til Namsen og som nå drenerer et 133,2 km² stort nedbørfelt nordvest for Namsskogan etter fraføring av 27,3 km² (17 %) til Åbjøravassdraget i 1979. Frøyningselva er 5,3 km lang, arealet er 253 900 m² og gjennomsnittlig vannføring er beregnet til 9,9 m³/s i perioden 2003-2013. De fiskebiologiske undersøkelsene i 2014 hadde som formål å kartlegge namsblankens utbredelse og tetthet i Frøyningselva og å vurdere eventuelle effekter på namsblanken av redusert vannføring som følge av fraføringene.

Her finner du hele NINA Rapport 1132; «Fiskeribiologiske undersøkelser i Frøyningselva i 2014».

Les mer

Verdens lateste laks

Namsblank hunn (øverst) og hann. Foto: Per H. Olsen, NTNU

I Aftenpostens A-Magasinet den 19. september 2014 skriver Halvor Hegtun om Namsblanken. All laks legger ut på vandring. Unntaket er en heimføding av en nordtrøndersk minilaks som aldri vil ut, nemelig Namsblanken.

Her kan du lese hele artikkelen.

Les mer