Statusrapport pr. 2008

Elfiske Frøyningselva 121015 (9)Småblanken (Namsblank), som kun finnes i Namsenvassdraget, er den eneste bestanden av ferskvannsstasjonær laks i Europa som lever hele livet i elva og ikke har vandringer til innsjøer. Her utredes status for bestanden basert på 1)oppsummering av kjent kunnskap, 2)materiale samlet inn ved overvåking i 2007 – 2008, 3)noe tilleggsmateriale samlet inn i 1978 – 2008, 4)genetiske analyser, og 5) habitatkartlegging basert på flyfoto.

Les hele NINA-rapport 403 her.

 

 

Les mer

Artsdatabanken- faktaark

Utbredelseskart Namsblank 2013Småblank, også kalt namsblank, er en ferskvannsstasjonær laksebestand som finnes kun i øvre deler av Namsenvassdraget i NordTrøndelag. Småblank lever hele livet i elva, uten vandringer til havet eller innsjøer. Som navnet antyder er de småvokste, og oppnår sjelden lengder over 25-30 cm. Småblank ble kategorisert som kritisk truet (CR) i Norsk Rødliste 2006, men ble ikke vurdert til Norsk rødliste for arter 2010. Les hele faktaarket her.

Les mer

Namsblanken omtalt i Naturen

NorgNaturen Nr 3 2014e har ikke mange eksempler på unikt biologisk mangfold. Spesielt når det gjelder virveldyr består faunaen av arter og artsbestander som også forekommer andre steder. Det finnes i imidlertid et karakteristisk unntak: småblank. Denne elvestasjonære dverglaksen lever kun i den øvre delen av Namsen og er økologisk og genetisk enestående i verden. Den fåtallige og sårbare bestanden representerer det mest unike virveldyret vi har her i landet. Men småblanken klassifiseres ikke som en egen art, og er derfor ikke inkludert i rødlista. Klikk på bildet eller her for å få tilgang til Naturen nr. 3/2014.

Les mer

Namsblanken på NRK!

Elfiske Frøyningselva 121015 (1)Namsblanken er en særegen laksestamme som lever i de øvre delene av Namsen. Lokalt blir den kalt for Namsblank men den blir også omtalt som Småblank. Se NRK og Kjartan Trana’s flotte film om Namsblanken fra 12. oktober 2012 her.

 

 

Les mer

Lunsjseminar Namsblank

Namsblanken finnes kun i Namsenvassdraget. Den kalles også småblank, og er en liten slektning av laksen. Hvordan lever denne særegne fisken? Og hvilke hensyn må vi ta for å beholde den også i framtiden? Se foredrag fra den 1. september 2016 direkte på nett-tv

Les mer

Namsblankmøte i Grong

Elfiske Frøyningselva 121015 (1)

Bilde: El-fiske etter Namsblank i Frøyningselva på Namsskogan.

Namsblanken fortjener mye oppmerksomhet

At namsblanken er helt unik og fortjener oppmerksomhet var alle enige om da Namsblankgruppen under ledelse av fiskeforvalter Anton Rikstad møttes i Grong tirsdag 24. november 2015. Gruppen som har eksistert siden 2011 møtes en gang hvert år for å ta opp store og små saker som berører namsblanken.

Denne gangen var forsker Line Elisabeth Sundt-Hansen fra NINA spesielt invitert for å informere om pågående namsblankundersøkelser. Det er Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) som har gitt NTE-Energi pålegg om undersøkelsene som skal foregå i en femårsperiode (2014-2018). Oppdraget er gitt til NINA sammen med NTNU og Rådgivende biologer. Målet er å framskaffe mer kunnskap om namsblanken for best mulig framtidig forvaltning av den helt unike laksen som bare finnes i øvre Namsen og som er den eneste laksen i hele Europa som gjennomfører hele livssyklus i rennende vann. Gjennom prosjektet vil man kartlegge bestanden og få et bilde på nåværende utbredelse. Genetiske forskjeller i ulike deler av vassdraget skal også undersøkes og man ønsker å få klarhet i hvor og når namsblanken faktisk gyter. Flere ulike metoder benyttes i prosjektet og man vil dermed også skaffe seg erfaring med hvilke metoder som best egner seg til undersøkelser av namsblank. Forskerne har delt Øvre Namsen inn i fire soner. Undersøkelsene startet helt øverst i vassdraget og så langt har forskerne arbeidet seg ned til Trongfossen. Ved å følge merket fisk har forskerne blant annet funnet ut at enkelte namsblank foretrekker å tilbringe natten i sidevassdrag, mens den om dagen oppholder seg i hovedelva. Forskerne har også observert gyteklare hanner og hunner i september/tidlig oktober, noe som indikerer tidligere gyting enn hva en tidligere har trodd. Dette prosjektet er spennende og det er svært positivt at vi får mer kunnskap om namsblanken. Endelig rapport fra prosjektet vil foreligge først i 2019. Ordfører i Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo mente at det er interessante funn som blir gjort og at han håper mer kunnskap kan føre til mer engasjement omkring namsblanken også i kommunen.

Fiskeforvalter Anton Rikstad informerte på møtet at det på oppdrag fra Miljødirektoratet er blitt satt i gang et arbeid for å sikre det genetiske materialet fra namsblank i frossen genbank. Melke fra namsblank er allerede samlet inn fra to lokaliteter i vassdraget og to lokaliteter gjenstår. Vi vil bruke resultater fra NINAs namsblankundersøkelser når vi skal velge de to gjenstående lokalitetene sa Anton Rikstad.

Før møtet ble avsluttet ble det tatt en rask titt på namsblankens egen hjemmeside. Namsblanken.no ble i sin tid opprettet av namsblankgruppen for å samle informasjon om namsblanken og samtidlig skape blest om Namsskogans unike laks. Hjemmesiden har en bred målgruppe og passer for både store og små. Her finnes blant annet en namsblankquize som møtelyden for øvrig besto med glans.

Til stede på møtet var fiskeforvalter Anton Rikstad (leder for namsblankgruppen), ordfører i Grong kommune Skjalg Åkerøy, Miljørådgiver i Grong kommune Brit-Agnes Buvarp, ordfører i Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo, Landbruksleder i Namsskogan og Røyrvik kommuner Ann Kristin Sjøenden, Ragnar Holm fra Grong fritid, naturveileder i Statens naturoppsyn Kjersti Hanssen og Tone Løvold fra Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (sekretær for namsblankgruppen).

 

Les mer

Innsamling av Namsblank 2015

Namsblank i akvarium 171015 RH (2)Mandag 12. oktober 2015 ble det fanget inn ca. 40 namsblankhanner i Frøyningselva i Namsskogan. Dette er ei sideelv til Namsen, hvor det finnes en relativt tett bestand av namsblank.

Namsblanken vil bli oppbevart i Namsen laksakvarium, i påvente av at de skal fraktes til Veterinærinstituttet i Trondheim for videre prøvetaking.

Den 26. oktober 2015 ble namsblanken fraktet til Veterinærinstituttet (VI) i Trondheim for stryking og diverse annen prøvetaking. Transporten gikk greit og tilbakemeldingen fra VI viste at de hadde fått tatt og frosset melke fra 18 namsblankhanner. Dette blir lagret i genbanken.

Les mer