Utbredelse

Namsblanken er en relikt laks som finnes i de øvre deler av Namsen, fra Nedre Fiskumfoss i Grong i sør, til Namskroken i Namsskogan i nord. Namsblankens viktigste leveområder ligger i tilknytning til sideelvene i Namsen. Elver som Mellingselva, Frøyningselva, Flåttådalselva og Tunnsjøelva i Namsskogan, utgjør de viktigste gyte- og oppvekstområdene for arten.

I motsetning til storebror laksen, lever Namsblanken i ferskvann hele livet. . En relikt laks er laks som etter istiden og påfølgende landhevinger, ble forhindret i å vandre ut i sjøen, og derfor tilbringer hele livet i ferskvann.

Blanken i Namsen er helt spesiell i Europeisk sammenheng fordi den lever på elvestrekninger uten større innsjøer. Dessuten representerer namsblanken Norges eneste relikte laksebestand som fortsatt kan betegnes som mangfoldig og intakt. Tidligere ble betegnelsen ”småblank” brukt på den relikte laksen. Denne navngivingen var basert på lokal navngiving. Når vi bruker ”namsblank” er det for å poengtere at denne laksestammen er unik for elva Namsen.

Utbredelseskart Namsblank red 050314